• Directionul.Bieruńska 57,43-200 Pszczyna
 • Phone600 100 348

Informacje: Aktywna piana przeznaczona do wstępnego mycia pojazdu. Dzięki unikalnej mieszaninie składników piana dokładnie penetruje cząsteczki brudu. Idealna do czyszczenia karoserii, jak i elementów plastikowych czy chromowanych. Jest całkowicie bezpieczna dla lakieru, powłok woskowych i ceramicznych. HEK ACTIVE FOAM zabezpiecza karoserię przed ponownym zabrudzeniem, mikro uszkodzeniami oraz szkodliwym działaniem promieni UV.Sposób użycia:

 • Upewnij się czy karoseria pojazdu jest chłodna,
 • Wlej roztwór piany do pianownicy. Proponujemy wykonać roztwór w stężeniu 1:5,
 • Pokryj suche i brudne auto pianą zaczynając oprysk od dołu ku górze,
 • Odczekaj, aż HEK ACTIVE FOAM zmiękczy i usunie wierzchnią warstwę brudu. Nie dopuść jednak do wyschnięcia produktu,
 • Zmyj pianę od góry ku dołowi pojazdu korzystając z myjki ciśnieniowej.Bezpieczeństwo:

 • H315: Działa drażniąco na skórę.
 • H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • P264: Dokładnie umyć po użyciu.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
 • P332 + P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P362: Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.Zawiera: <15% alkohole, C9-11, etoksylowane; sól sodowa N- (2-karboksyetylo)-N-(2-etyloheksylo)- β-alaninianu, <5% sól sodowa kwasu 1-hydroksyetylidene-1,1- difosfonowego, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, substancja zapachowa i barwiąca.