• Directionul.Bieruńska 57,43-200 Pszczyna
 • Phone600 100 348

Informacje: Wysokowydajny preparat tworzący długotrwałą powłokę hydrofobową na karoserii pojazdu. Oryginalna receptura zapewnia pewną ochronę lakieru, gum oraz wszelkich elementów plastikowych przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi. Dzięki płynnej konsystencji aplikacja preparatu jest łatwa i szybka. Preparat o bardzo przyjemnym zapachu owocowym.Sposób użycia:

 • Upewnij się czy aplikacja HEK EXPRESS DETAILER odbywa się w zacienionym miejscu, a lakier jest chłodny, czysty i suchy,
 • Za pomocą trigera rozpyl HEK EXPRESS DETAILER na powierzchnię lakieru i po chwili dotrzyj go delikatnie mikrofibrą,
 • Dla uzyskania lepszego efektu delikatnie wypoleruj powierzchnię.Bezpieczeństwo:

 • H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
 • P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
 • P301+P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P330: Wypłukać usta.
 • P501: Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.Zawiera: <1% mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)