• Directionul.Bieruńska 57,43-200 Pszczyna
 • Phone600 100 348

Informacje: Szampon z woskiem w formie koncentratu przeznaczony do mycia samochodów. Jest bezpieczny dla każdego rodzaju lakieru i posiada neutralne pH. Tworzy dodatkową hydrofobową ochronę lakieru dzięki dodaniu wosku do szamponu. W trakcie mycia preparat daje duży poślizg wygładzając całą powierzchnię. WAX SHAMPOO wytwarza delikatną, gęstą pianę o bardzo przyjemnym zapachu.Sposób użycia:

 • Upewnij się czy pojazd w trakcie mycia przebywa w cieniu oraz czy karoseria jest chłodna,
 • Zalecamy wykonać wstępne mycie używając HEK Active Foam w celu zmiękczenia najgrubszej warstwy brudu lub opłucz samochód używając wody pod ciśnieniem,
 • Wlej 25-30ml szamponu HEK Shampoo do wiadra i dolej 10 litrów wody (zalecamy mycie samochodu metodą z wykorzystaniem dwóch wiader tj. na czystą wodę szamponem oraz z samą wodą do płukania rękawicy),
 • Zacznij mycie od góry pojazdu nie dopuszczając do wyschnięcia szamponu,
 • Opłucz auto wodą pod ciśnieniem,
 • Dla uzyskania większego połysku po całkowitym wyschnięciu pojazdu przetrzyj karoserię mikrofibrą.Bezpieczeństwo:

 • H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
 • P501: Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.Zawiera: <10% Poly(oxy-1,2-ethanediyl) < 5% wodnej dyspersji wosku polietylenowego, <1% polietoksylowanych alkoholi drugorzędowych, < 1% laurylpolietoksyetanolsiarczan sodu niesklasyfikowany, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247- 500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), kompozycja zapachowa.