• Directionul.Bieruńska 57,43-200 Pszczyna
 • Phone600 100 348

Informacje: Wydajny syntetyczny wosk o naturalnym zapachu marcepanu do profesjonalnego użytku. Oryginalna receptura zapewnia pewną ochronę lakieru, gum oraz wszelkich elementów plastikowych przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi. Dzięki płynnej konsystencji aplikacja preparatu jest łatwa i szybka. Zapewnia on doskonałą powłokę hydrofobową na powierzchni lakieru.Sposób użycia:

 • Upewnij się czy aplikacja HEK WAX odbywa się w zacienionym miejscu, a lakier jest chłodny, czysty i suchy,
 • Za pomocą trigera rozpyl HEK WAX na powierzchnię lakieru i po chwili dotrzyj go delikatnie mikrofibrą.Bezpieczeństwo:

 • H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
 • P301+P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P330: Wypłukać usta.
 • P501: Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.Zawiera: <25% wodnej dyspersji wosku polietylenowego, <1% mieszanina polietoksylowanych alkoholi drugorzędowych, <10% Poly(oxy-1,2-ethanediyl), <1% mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).