• Directionul.Bieruńska 57,43-200 Pszczyna
 • Phone600 100 348

Informacje: Wysoce skuteczny i wydajny preparat do czyszczenia felg samochodowych z efektem tzw. krwawienia. Produkt o zagęszczonej konsystencji z neutralnym pH. Preparat doskonale usuwa zabrudzenia metaliczne z felg jak i z lakieru. Idealny do usuwania starej rdzy czy największych zabrudzeń z klocków hamulcowych.Sposób użycia:

 • Upewnij się, że felga jest chłodna i używasz preparat w zacienionym i dobrze wentylowanym miejscu,
 • Równomiernie spryskaj felgi preparatem Wheel Rims Cleaner,
 • Odczekaj kilka minut nie dopuszczając do wyschnięcia,
 • W tym czasie bezbarwny preparat zmieniając kolor na fioletowy czyści powierzchnię felg,
 • W przypadku bardzo dużych zabrudzeń użyj szczoteczki do felg,
 • Dokładnie spłucz środek wodą pod ciśnieniem.Uwagi: Zawsze przed użyciem wykonaj próbę w mało widocznym miejscu!Bezpieczeństwo:

 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
 • P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
 • P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P308 + P310: W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.Zawiera: Tioglikolan Amonowy 71%, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne.