HEK Wax Shampoo 1 l - szampon z woskiem koncentrat

Szampon w formie koncentratu z dodatkiem wosku o zapachu marcepanu. Podczas mycia wytwarza się gęsta piana. Doskonale chroni lakier przed działaniem czynników zewnętrznych, takich jak sól drogowa czy kwaśne deszcze. Zabezpiecza karoserię przed płowieniem, dodatkowo tworzy na lakierze powłokę o właściwościach hydrofobowych.

Aby usunąć mocno zaschnięte zanieczyszczenia, np. z ptasich odchodów lub przyschniętych owadów można użyć nierozcieńczonego preparatu .

Sposób użycia:
1. Upewnij się czy pojazd w trakcie mycia przebywa w cieniu oraz czy karoseria jest chłodna.
2. Wlej 25-30ml szamponu HEK Wax Shampoo do wiadra i dolej 10 litrów wody (zalecamy mycie samochodu metodą z wykorzystaniem dwóch wiader tj. na czystą wodę szamponem oraz z samą wodą do płukania rękawicy).
3. Zacznij mycie od góry pojazdu nie dopuszczając do wyschnięcia szamponu.
4. Opłucz auto wodą pod ciśnieniem.
5. Dla uzyskania większego połysku po całkowitym wyschnięciu pojazdu zastosuj wosk HEK Wax

Środki ostrożności:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P330 Wypłukać usta. Nie dotyczy.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Zawiera: <25% wodnej dyspersji wosku polietylenowego, <1% mieszanina poli etoksylowanych alkoholi drugorzędowych, <10% Poly(oxy-1,2-ethanediyl), <1% mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)