"Krwawa felga" - środek do czyszcenia felg - HEK Wheels Rim Cleaner 0,5l

Preparat, który szybko i łatwo czyści felgi z zabrudzeń metalicznych. Można go stosować do każdego rodzaju felg aluminiowych, stalowych i chromowanych. Płyn po nałożeniu tworzy efekt "krwawej felgi" - wchodzi w reakcję z cząsteczkami brudu barwiąc się na fioletowo. Dzięki zagęszczonej konsystencji utrzymuje się długo na powierzchni, co pozwala na jeszcze bardziej dokładne czyszczenie. Poradzi sobie również z rdzą oraz pyłem z klocków hamulcowych. Dzięki neutralnemu pH można bez obaw stosować preparat na lakier.

Sposób użycia:
1. Stanowisko pracy powinno być zacienione a felga nierozgrzana.
2. Równomiernie spryskaj felgi preparatem Wheel Rims Cleaner.
3. Odczekaj kilka minut nie dopuszczając do wyschnięcia.
4. W tym czasie bezbarwny preparat zmieniając kolor na fioletowy czyści powierzchnię felg.
5. W przypadku bardzo dużych zabrudzeń użyj szczoteczki do felg.
6. Dokładnie spłucz środek wodą pod ciśnieniem

UWAGA: Zawsze przed użyciem wykonaj próbę w mało widocznym miejscu!

Preparat jest również dostępny w pojemnościach 1litr oraz 5 litrów :
HEK Wheels Rim Cleaner 1 litr
HEK Wheels Rim Cleaner 5 litrów

Środki ostrożności:
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308 + P310 W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Zawiera: Tioglikolan Amonowy 71%, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne