Preparat do odtłuszczania lakieru przed woskowaniem - HEK Cleaner IPA 5l

HEK Cleaner IPA to alkohol izopropylowy w najczystszej postaci. Ma doskonałe właściwości czyszczące, usuwa resztki wosku i past polerskich. Gwarantuje dokładne odtłuszczenie karoserii przed woskowaniem oraz zapewni odpowiednie przygotowanie szyby przed nałożeniem "niewidocznej wycieraczki". Efektownie czyści kurz ze wszystkich powierzchni oraz usuwa drobne ślady, np. odciśnięte palce. Jest zalecany również do czyszczenia elektroniki.

Sposób użycia : Za pomocą atomizera rozpyl środek na powierzchni i dotrzyj miękką ściereczką z mikrofibry.

Uwaga ! Przed użyciem zrób próbę w mało widocznym miejscu.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat APC zapraszamy do lektury atykułu o APC.

Produkt jest dostępny również w opakowaniach o pojemności 0,5 litra oraz 1 litr :
HEK Cleaner IPA 0,5 litra
HEK Cleaner IPA 1 litr

Środki ostrożności:

 • Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • H315: Działa drażniąco na skórę.
 • H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Chronić przed źródłam
 • P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić
 • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
 • P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
 • P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach
  i ciepła, urządzeniami iskrzącymi, otwartym ogniem i gorącymi powierzchniami. Nie palić.

Zawiera: Alkohol izopropylowy 99%