HEK Cement Supreme Cleaner 30 l - środek do usuwania osadów wapiennych, cementowych oraz rdzy

Profesjonalny środek do czyszczenia maszyn oraz sprzętów budowlanych. Zapewnia dokładne usuwanie osadów z wapna oraz cementu. Można nim usuwać brud z takich sprzętów, jak:
- kielnie
- łopaty
- szlifierki
- tarcze diamentowe
- wiadra
- betoniarki
- wiertła, przecinarki do betonu - betomieszarki

Przed użyciem zaleca się przeprowadzenie testu w mało widocznym miejscu. Należy unikać kontaktu preparatu z aluminium, cyną i cynkiem, może również spowodować uszkodzenie elementów gumowych, metalowych oraz plastikowych.

Uwaga! Produkt silnie żrący. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.
Tylko do zastosowań profesjonalnych.

Sposób użycia:
PAMIĘTAJ ! Zawsze wolnym strumieniem wlewaj po ściance naczynia Cement Supreme Cleaner do wody zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.
Sugerowane rozcieńczenie:
- mocne zabrudzenia cementowe 1:5 – 1:10
- niewielkie zabrudzenia cementowe 1:15 – 1:20

Zawiera: kwas chlorowodorowy, woda

Środki ostrożności :
P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P303+361+353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P309+311 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Magazynowanie: Magazynować w dobrze zamkniętym pojemniku, w chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem oraz przegrzaniem. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.