HEK XTR Extreme Cleaner 23.5 kg - dwufazowy preparat do usuwania ciężkich zabrudzeń

Dwuskładnikowy preparat przeznaczony do czyszczenia silnie zabrudzonych:

 • ciężarówek, naczep, kontenerów
 • wagonów kolejowych
 • podwozi
 • kół oraz części samochodowych
 • maszyn rolniczych i budowlanych

Środek ma wysokie właściwości odtłuszczające oraz myjące, do stosowania jako piana aktywna lub oprysk.

Silne skoncentrowanie czyni preparat bardzo wydajnym, zalecamy takie rozcieńczenie :

• Mycie wstępne 1:100
• Mycie ciężkich zabrudzeń 1:20 – 1:50
• Mycie podwozi i maszyn przemysłowych 1:10
• Mycie wagonów kolejowych 1:5 – 1:8

Sposób użycia:

 1. Dokładnie wymieszaj preparat do momentu otrzymania jednolitej struktury
 2. Dobierz odpowiednie proporcje
 3. Otrzymany roztwór aplikuj stosując ochronę rąk oraz twarzy przy pomocy urządzenia ciśnieniowego lub pianotwórczego
 4. Odczekaj około 30s nie dopuszczając do wyschnięcia
 5. Obficie spłucz wodą

Zalecenia producenta :

 • nie stosuj w pełnym słońcu i na rozgrzane powierzchnie
 • roztwory silniejsze niż 15% nie powinny mieć długiego kontaktu z powierzchniami chromowanymi i aluminiowymi
 • nie stosuj nierozcieńczonego preparatu

XTR Extreme Cleaner dostępny jest również w opakowaniach 1kg oraz 5,5 kg
HEK XTR Extreme Cleaner 1kg
HEK XTR Extreme Cleaner 5,5 kg

Środki bezpieczeństwa :
H302 działa szkodliwie po połknięciu
H319 działa drażniąco na oczy
H318 powoduje poważne uszkodzenie oczu
P264 dokładnie umyć ręce po użyciu
P280 stosować ochronę oczu/twarzy
P301+P312 w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRDOKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P305+P351+P338. W przypadku dostania się do oczu : ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 w przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/narodowymi/międzynarodowymi.

Zawiera: niejonowe środki powierzchniowo-czynne<35%,kationowe środki powierzchniowo czynne<10%,soda kaustyczna<10% ,EDTA<10%