Ddressing do plastików - Interior Dressing Neutral 0,5l

Środek przeznaczony do pielęgnacji wewnętrznych elementów z tworzywa sztucznego. Stosowany regularnie zapewnia plastikom głęboki, matowy kolor, chroni je przed blaknięciem i pęknięciami. Dodatkowo posiada właściwości antystatyczne, co pozwoli utrzymać wnętrze w dobrym stanie na dłużej. Pozostawia we wnętrzu uwodzicielski, męski zapach.

Sposób użycia:
1. Odtłuść powierzchnię za pomocą HEK Gold APC
2. Wstrząśnij przed użyciem.
3. Nanieś produkt na aplikator lub mikrofibrę.
4. Aplikuj bezpośrednio na powierzchnię.

Środki ostrożności:
H319 Działa drażniąco na oczy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: Niejonowe środki powierzchniowo czynne 10%, anionowe środki powierzchniowo czynne 2,5%, kompozycja zapachowa, barwnik, zagęstnik, 5-chloro-2-methyl-3-(2H)-Isothiazolone mixt with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3:1)