Preparat czyszczący do wszystkich powierzchni - HEK Gold APC 0,5 l

Uniwersalny środek do czyszczenia, jest bezpieczny dla wszystkich rodzajów powierzchni. Dzięki skoncentrowanej formie można dostosować siłę preparatu do rodzaju zabrudzenia. Można bez problemu pozbyć się wewnątrz plam z elementów plastikowych, foteli winylowych, skórzanych czy podsufitki. Na zewnątrz doczyści zabrudzone opony, karoserię lub komorę silnika. Doskonale odtłuszcza - na tak przygotowaną powierzchnię można kłaść powłoki ochronne, woski czy qiuck detailery. Użyty na szybie przygotuje ją przed nałożeniem " niewidzialnej wycierackzki ". Jest neutralny chemicznie, szybko odparowuje.

HEK Gold APC najlepiej czyści rozcieńczony w takich proporcjach:
- 1:3 w przypadku silnych zabrudzeń
- 1:5 w przypadku średnich zabrudzeń
- 1:10 do czyszczenia zabrudzeń wewnątrz samochodu
- 1:30 do czyszczenia elementów tapicerowanych

Jak używać HEK Gold APC? Pamiętaj, żeby przed rozpoczęciem pracy założyć rękawiczki ochronne. Dobierz odpowiednią siłę preparatu i zacznij czyszczenie za pomocą ściereczki z mikrofibry lub pędzelka detailingowego. Nie dopuść do wyschnięcia preparatu.

Więcej na temat Cleanera APC poczytaj w artykule o APC.

Jeżeli pół litra to za mało, Gold APC jest dostępny również w wersji 1litr oraz 5 litrów
HEEK Gold APC 1 litr
HEEK Gold APC 5 litrów

Środki ostrożności:

  • H315: Działa drażniąco na skórę.
  • H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P281: Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
  • P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
  • P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze +5 do +25 stopni.

Zawiera: wersenian czterosodowy <5%, wodorotlenek sodu, niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%, kompozycje zapachowe