Uniwersalny środek do czyszczenia - HEK Gold APC 5l

Preparat w formie koncentratu przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni. Dzięki zasadowemu pH jest bezpieczny dla elementów zarówno za zewnątrz, wewnątrz jak i pod maską, szybko odparowuje. Usuwa plamy z olejów, smarów, jedzenia. Sprawdzi się podczas czyszczenia elementów plastikowych, podsufitki, tapicerki, skóry czy winylu. Odtłuszcza karoserię,szyby oraz wszystkie elementy wewnętrzne, przygotowując je przed dalszymi pracami autodetailingowymi, takimi jak aplikacja dressingu czy woskowanie.

Zalecane rozrobienie preparatu z wodą :

 • 1:3 - silne zabrudzenia
 • 1:5 - średnie zabrudzenia
 • 1:10 - prace wewnątrz samochodu
 • 1:30 - czyszczenie elementów tapicerowanych.

Jak używać HEK Gold APC?

 1. Przygotuj środek o odpowiednim stężeniu
 2. Aplikuj na czyszczoną powierzchnię za pomocą mikrofibry lub pędzelka auotdetailingowego. Nie dopuść do wyschnięcia.

Produkt dostępny jest również w opakowaniach0,5 litra oraz 1litr
HEK Gold APC 0,5 litra
HEK Gold APC 1 litr.

Więcej na temat zastosowań APC przeczytasz tutaj

Środki ostrożności:

 • H315: Działa drażniąco na skórę.
 • H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P281: Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
 • P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze +5 do +25 stopni.

Zawiera: wersenian czterosodowy <5%, wodorotlenek sodu, niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%, kompozycje zapachowe