Multicleaner APC do wszystkich powierzchni - HEK Gold APC 1l

Silnie skoncentrowany środek czyszczący o szerokim spektrum działania. Dzięki zasadowemu pH jest bezpieczny dla elementów wewnętrznych i zewnętrznych. Skutecznie usunie zabrudzenia z karoserii, szyb, plastików, gum oraz elementów tapicerowanych. Usuwa resztki powłok ochronnych i odłuszcza powierzchnie, przygotowując do dalszych zabiegów detailingowych.

Zalecamy rozrobić z wodą w następujących proporcjach :

 • 1:3 - silne zabrudzenia
 • 1:5 - średnie zabrudzenia
 • 1:10 - czyszczenie wnętrza pojazdu
 • 1:30 - prace z elementami tapicerowanymi

Jak używać HEK Gold APC?

 1. Pamiętaj o założeniu rękawiczek, środek może działać drażniąco na skórę.
 2. Dobierz odpowiednią siłę preparatu i nakładając na ściereczkę z mikrofibry lub pędzelek detailingowy i zacznij czyszczenie.

Nie dopuść do wyschnięcia preparatu na powierzchni.

Więcej informacji na temat zastosowania tego wszechstronnego preparatu znajdziesz w artykule o APC.

Dostępny jest również w opakowaniach o pojemności 0,5 litra oraz 5 litrów
HEK Gold APC 0,5 litra
HEK Gold APC 5 litrów

Środki ostrożności:

 • H315: Działa drażniąco na skórę.
 • H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P281: Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
 • P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze +5 do +25 stopni.

Zawiera: wersenian czterosodowy <5%, wodorotlenek sodu, niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%, kompozycje zapachowe