Powłoka hydrofobowa na karoserie samochodu - HEK Express Detailer 0,5 l

Preparat do szybkiego, częstego stosowania w celu zabezpieczenia i poprawy wyglądu lakieru, gum i tworzyw sztucznych. Tworzy na karoserii powłokę hydrofobową. Zapobiega osadzaniu się kurzu i powstawaniu zacieków z twardej wody po myciu. Zapewnia trwały efekt pogłębienia intensywności koloru, dodatkowo zabezpiecza przed niekorzystnym wpływem promieniowania UV. Chroni lakier również przed niekorzystnymi skutkami działania czynników atmosferycznych, takich jak kwaśne deszcze czy sól drogowa. Produkt jest dostępny w butelce z atomizerem, co ułatwia aplikację. Ma przyjemny, owocowy zapach.

Jak używać HEK Express Detailer?
Umyj samochód używająć szamponu HEK Shapoo, następnie osusz i ustaw w cieniu. Pamiętaj, aby karoseria była chłodna i sucha. Następnie rozprowadź równomiernie za pomocą triggera środek na lakierze i dotrzyj ścierką z mikrowłókna. Dla uzyskania lepszego efektu na koniec wypoleruj powierzchnię delikatną mikrofibrą.

Ściereczki z mikrofibry do pracy z Express Detailerem znajdziesz tutaj

Potrzebujesz większej pojemności? Dostępne są też opakowania 1 litr oraz 5 litrów

Środki ostrożności:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Zawiera: <1% mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)