Powłoka hydrofobowa, szybkie odświeżenie lakieru - HEK Express Detailer 1l

Środek, który w krótkim czasie poprawia wygląd karoserii i elementów gumowych oraz plastikowych. Bez trudu usuwa wszelkie zabrudzenia i zapobiega tworzeniu się zacieków i plam z twardej wody. Pogłębia intensywność koloru, nabłyszcza, zapobiega blaknięciu i chroni przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi. Możesz go stosować po każdym myciu, kolejne aplikacje poprawią kondycję lakieru. Ma przyjemny, owocowy zapach.

Jak używać HEK Express Detailer?
Umyj samochód szamponem HEK Shampoo oraz wytrzyj go do sucha. Nie aplikuj środka w słońcu oraz na rozgrzaną karoserię. Następnie używając atomizera rozprowadź preparat równomiernie na lakierze i zacznij docierać. Dla pogłębienia efektu na koniec wypoleruj karoserię mikrofibrą.

HEK Express Detailer dostępny jest również w pojemności 0,5 litra oraz 5 litrów

Jeżeli potrzebujesz mikrofibry, zajrzyj tutaj.

Środki ostrożności:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Zawiera: <1% mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)