Aktywna piana do mycia samochodu - HEK Eko Foam 20l

Alkaiczna piana do mycia wstępnego, bezpieczna dla wszystkich rodzajów lakieru. Przeznaczona do stosowania jako oprysk. Wytwarza bardzo gęstą pianę, która nie spływa i długo utrzymuje się w pionie. Łączy się z cząsteczkami brudu rozpuszczając je, co pozwala na umycie samochodu bez wysiłku. Nadaje lakierowi lekki połysk.

Preparat jest silnie skoncentrowany, sugerujemy takie proporcje rozrobienia z wodą:

 • Samochody osobowe : 1:40 – 1:50
 • Samochody ciężarowe : 1:20 – 1:30

Jak używać HEK Eko Foam ?

 1. Ustaw samochód w zacienionym miejscu i upewnij się, że karoseria jest chłodna.
 2. Dostosuj stężenie środka i zacznij oprysk, od dołu ku górze.
 3. Odczekaj 2-3 minuty, aby piana rozpuściła cząsteczki brudu. Jeżeli jest taka potrzeba, użyj szczotki. Nie dopuść do wyschnięcia.
 4. Spłucz obficie wodą pod ciśnieniem.

Produkt jest również dostępny w opakowaniach o pojemności 1 litr i 5 litrów
HEK Eko Foam 1 litr
HEK Eko Foam 5 litrów

Środki ostrożności :

 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
 • P270 Nie jeść ,nie pić nie palić podczas używania produktu.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę na twarz.
 • P302+P352 W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są, nadal płukać.

Zawiera: alkohole tłuszczowe C11-C13,rozgałęzione oksyetylenowane(5-20 molami tlenku etylenu);modyfikowany alkohol tłuszczowy C8-C10,sól tetrasodowa kwasu N,N-dioctowego,wodorotlenek sodu