Aktywna piana do mycia wstępnego i zasadniczego HEK Eko Foam 1l

Alkaiczna aktywna piana przeznaczona do mycia samochodów osobowych i ciężarowych. Odpowiednia do częstego mycia karoserii. Posiada właściwości nabłyszczające, jest bezpieczna dla wszystkich rodzajów lakieru. Aktywna piana jest gęsta i bardzo dobrze utrzymuje się na powierzchni pojazdu. Łącząc się z cząsteczkami brudu, kurzu i innych zabrudzeń drogowych rozpuszcza je. Stosowana jako jako pre-wash zmniejsza ilość brudu do usunięcia podczas mycia zasadniczego. Środek dedykowany jest do aplikacji aparatem ciśnieniowym.

Produkt silnie skoncentrowany, sugerujemy rozcieńczenie w następujących proporcjach:

 • Samochody osobowe : 1:40 – 1:50.
 • Samochody ciężarowe : 1:20 – 1:30.

Jak używać HEK Eko Foam?

 1. Ustaw samochód w zacienionym miejscu i upewnij się, że karoseria nie jest nagrzana.
 2. Rozcieńcz środek według zaleceń i zacznij oprysk, od dołu ku górze.
 3. Odczekaj chwilę, aż piana dokładnie rozpuści brud. Jeżeli jest taka konieczność użyj szczotki. Nie dopuść do wyschnięcia.
 4. Spłucz obficie wodą.

HEK Eko Foam dostępny jest również w opakowaniach o pojemności 5 litrów oraz 20 litrów:
HEK Eko Foam 5 litrów
HEK Eko Foam 20 litrów

Środki ostrożności :

 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
 • P270 Nie jeść ,nie pić nie palić podczas używania produktu.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę na twarz.
 • P302+P352 W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są, nadal płukać.

Zawiera: alkohole tłuszczowe C11-C13,rozgałęzione oksyetylenowane(5-20 molami tlenku etylenu);modyfikowany alkohol tłuszczowy C8-C10,sól tetrasodowa kwasu N,N-dioctowego,wodorotlenek sodu