Koncentrat aktywnej piany do mycia samochodów osobowych i ciężarowych - HEK Gold Foam 20l

Aktywna piana alkaiczna w formie silnego koncentratu do mycia samochodów osobowych i ciężarowych. Doskonała jako pre-wash. Podczas oprysku tworzy się bardzo gęsta piana, która dobrze utrzymuje się na powierzchni i nie spływa, dzięki czemu jeszcze lepiej wiąże się z cząsteczkami brudu, skutecznie je rozbijając. Posiada zasadowe pH, co oznacza, ze jest bezpieczny dla wszystkich rodzajów lakierów oraz powłok ochronnych. Silne skoncentrowanie środka sprawia, że jest bardzo wydajny i nawet przy mocnym rozcieńczeniu daje znakomite efekty. Nadaje się do stosowania zarówno w myjce ciśnieniowej jak i w pianownicy ręcznej, dedykowana do wszystkich rodzajów myjni.

Do mocniejszych zabrudzeń rozcieńcz w stosunku 1:5.
Przy średnich zabrudzeniach sprawdzi się proporcja 1:10.

Jak używać piany EKO Gold Foam?
Postaw samochód w zacienionym stanowisku i upewnij się, że karoseria jest chłodna. Dobierz siłę piany do rodzaju zabrudzeń i zacznij oprysk, zaczynając od dołu ku górze. Odczekaj 2-3 minuty, aby piana rozpuściła cząsteczki brudu. W razie potrzeby użyj szczotki. Nie dopuść do wyschnięcia preparat. Na koniec obficie spłucz wodą pod ciśnieniem.

Dostępne są również opakowania 1litr oraz 5 litrów

Środki ostrożności:
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
P270 Nie jeść ,nie pić nie palić podczas używania produktu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę na twarz.
P302+P352 W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem.
P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są, nadal płukać.

Zawiera: alkohole tłuszczowe C11-C13,rozgałęzione oksyetylenowane (5-20 molami tlenku etylenu);modyfikowany alkohol tłuszczowy C8-C10,sól tetrasodowa kwasu N, N-dioctowego, wodorotlenek sodu.