Alkaiczna piana myjąca w formie koncentratu - HEK Gold Foam 5l

Koncentrat aktywnej piany do mycia aut osobowych i ciężarowych z efektem nabłyszczania. Preparat bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni, usuwa wszelkie rodzaje zabrudzeń drogowych. Gęsta piana dobrze utrzymuje się na karoserii, dokładnie penetrując cząstki brudu. Nie narusza powłok ochronnych. Doskonały wybór do mycia wstępnego oraz zasadniczego. Nadaje się do wszystkich rodzajów myjni.

Sugerowane rozcieńczenie :

 • 1:10 w przypadku średnich zabrudzeń
 • 1:5 w przypadku mocnych zabrudzeń.

Jak używać HEK Gold Foam?

 1. Ustaw samochód w zacienionym miejscu i upewnij się, że karoseria nie jest rozgrzana.
 2. Dobierz moc preparatu do rodzaju zabrudzeń.
 3. Za pomocą urządzenia ciśnieniowego z końcówką pianującą opryskaj samochód, zaczynając od dołu ku górze.
 4. Odczekaj kilka minut - gdy piana zacznie spływać oznacza to, że rozprawiła się z brudem.
 5. Opłucz dokładnie wodą pod ciśnieniem

Piana dostępna jest również w opakowaniach o pojemności 1 litr oraz 20 litrów :
HEK Gold Foam 1 litr
HEK Gold Foam 20 litrów

Środki ostrożności:

 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
 • P270 Nie jeść ,nie pić nie palić podczas używania produktu.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę na twarz.
 • P302+P352 W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są, nadal płukać.

Zawiera: alkohole tłuszczowe C11-C13,rozgałęzione oksyetylenowane (5-20 molami tlenku etylenu);modyfikowany alkohol tłuszczowy C8-C10,sól tetrasodowa kwasu N, N-dioctowego, wodorotlenek sodu.